Fi får mammor att vara hemma utan ersättning

20080929(001)_800

Nu pratas det millimeterrättvisa i föräldraförsäkringen igen – av rättviseskäl. Kvinnor tar i genomsnitt ut 3/4-delar av all föräldrapenning vilket ger konsekvenser både i pension och på arbetsmarknaden. Detta skall utjämnas genom att individualisera föräldraförsäkringen, allt enligt Fi’s plan.

Nu finns det bara ett väldigt stort problem i den här tanken, det är kvinnorna som förlorar på dess konsekvenser. Fler kvinnor kommer att ta ut obetald föräldraledighet under barnets första år för att i utbyte kunna säkra sitt SGI under kommande år och behålla samma möjlighet till förlängd semester och arbetstidsförkortning som den andre föräldern.

För de där 2/3-delarna som skiljer är i princip uteslutande kopplat till barnets första 6 månader i livet. Det har med hormoner, amning och anknytning att göra. Att under ~8 månader ha delat vardag och påverkat varandras liv under varje minut.

Det har också med lagar och regler i barnomsorgen att göra. Barnomsorg är subvensionerad från den dagen barnet fyller 1 år, innan dess förekommer i princip ingen barnomsorg på icke-ideell basis bortsett från den omsorg som föräldrar, och i vissa särskilda fall andra närstående, sörjer för sina barn inom ramarna för föräldrarpenningen.

Från och med andra halvan av barnets första levnadsår ljusnar jämlikhetssiffrorna. Det som kommer att hända om föräldrapenningen, så som den ser ut idag, dras till millimeterrättvisa är att många fler kvinnor kommer att välja att stanna hemma helt utan ersättning, något som kommer påverka deras pensioner negativt i en långt mycket större utsträckning än status quo! Det som kommer hända är att de kvinnor som inte har de ekonomiska förutsättningarna att avstå inkomst under barnets första levnadsår när SGI är skyddat kommer vara i ett konstant underläge jämtemot den andre föräldern som fortfarande har friheten som ett stort antal sparade föräldradagar ger. Det som kommer att hända är att långt många fler kvinnor än idag kommer att få sitt SGI nollat och därmed förlora både den trygghet som sjukförsäkringssystemet erbjuder och drabbas av uteblivna pensionsgrundande inkomster när ersättningen för både sjukdagar och VAB sänks eller helt uteblir. Det som kommer att hända är att allt fler föräldrar kommer att av stratetiska skäl välja bort gemensam vårdnad då rätten att ta ut föräldrapenning inte är kopplad till de juridiska föräldrarna utan till vem eller vilka som står som vårdnadshavare.

Vafan, Fi… tänk till lite!!!

Kommentera