Hat och handling

image

– Kvinnohat mördar och våldtar, manshat gör någon man lite obekväm på sin höjd.
– Manshat föder kvinnohat om inte annat..

Att hat föder hat gör absolut inte hat till någonting legitimt!
Hat kan heller aldrig göra ett handlande acceptabelt!
Hat kan göra en handling begriplig men aldrig göra den legitim!

Handling baserat på manshat väcker kvinnohat hos den som känner sig utpekad och inte kan hantera den känslan. Handlande baserat på manshat kan användas för att legitimera handlande baserat på kvinnohat.

Handling, handlande och beteende i det här fallet är allt från att uttrycka sig genom kroppsspråk, tal och text till grova våldshandlingar. En handling är det en individ gör och som i någon mån påverkar en annan individ, det kan vara ett beteende eller handlande. Handlande är att utföra en handling i syfte att påverka en annan individ eller för att sätta igång processer som påverkar den fysiska omgivningen, sociala strukturer, samhälleliga funktioner och dylikt. Beteende är vårt vanliga medvetna eller omedvetna agerande, det är det vi gör som inte är unikt utformat med ett särskilt syfte i en unik situation.

Om kvinnohatet mördar och våldtar så är motsvarigheten i manshatet att det ålägger skam. Och skam är en mycket farlig känsla! Det finns bra forskning på skam och hur våldsamma personer som utsätts för skam i uppfostrande syfte blir mer benägna att utföra nya våldsbrott än de som får ett ekonomiskt straff eller blivit frihetsberövade i någon variant. Till och med de som går fria helt utan påföljd löper mindre risk att utsätta andra för nya våldshandlingar än de som sätts i en situation där de känner skam.

Så hatet i sig är inte problemet, hat är en känsla och våra känslor äger vi alla personligen, vi har rätt till våra egna känslor precis sådana som dom är. Vi har också -rätt- att uttrycka våra känslor precis såna som dom är, men när vi gör det måste vi stå till svars för den handling vi utför iom detta och till en del ta ansvar för konsekvenserna av denna. 

Den handlingen är inte ett hat i sig och jag tycker det är olyckligt att vi har kommit att kalla det för ”att hata”. Den handlingen kan vara många andra saker så som att ålägga skam, att bilda opinion, att uppmuntra andra till handling, att förmedla en personlig eller kollektiv upplevelse, att sprida idéer, att uppvigla till individuellt eller kollektivt agerande osv. Men en handling är aldrig hat i sig själv, den är på sin höjd ett uttryck för hat.

———

Viktigt är också att komma ihåg att det är inte på grund av genitalia eller könstillhörighet som hatet uppstår, det är vad de symboliserar för personen i fråga. Och känslor är bara känslor, de är vad de är och kan inte vara korkade/smarta. De kan vara användbara, destruktiva, kontraproduktiva osv men känslor har ingen egen intelligens, de är ett sinnesintryck. Människan däremot, individen, innehar intelligens vilken hen kan använda för att styra sina handlingar och till en viss mån även styra sina tankar och sitt beteende. Människan kan inte styra sina känslor direkt genom intelligens, intelligensen kan bara användas för att lägga upp olika momentana eller långsiktiga strategier för att systematiskt påverka sina framtida tankar och sitt beteende som i sin tur påverkar känslorna. Intelligensen kan sedan i viss mån användas till att utvärdera hur väl man lyckats men där har den stora begränsningar, den behöver hjälpmedel så som tidsdokument (målformuleringar, lägesbeskrivningar, känsloupplevelser mm) för att kunna göra en tillförlitlig bedömning.

Människan kan också använda sin i intelligens till att förändra sin begreppsvärld och förändra vilka symboler som används eller vilket innehåll en symbol har för oss.
Det allra mest fantastiska är att vi kan undersöka och förstå andra människors begreppsvärld!

Kommentera